Släktföreningens medlemmar kallas härmed till ordinarie släktmöte.
 
Tid:     lördagen den 22 september 2018, klockan 18.00
Plats:   Riddarhussalen, Riddarhuset, Stockholm
             
 
Förslag på föredragningslista
 
1.      Mötets öppnande
2.      Parentation
3.      Val av ordförande vid mötet
4.      Val av protokollförare
5.      Val av två justeringspersoner
6.      Fråga om släktmötet blivit behörigen sammankallat
7.      Granskning av eventuella fullmakter
8.      Styrelsens verksamhetsberättelse
9.      Revisors berättelse
10.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för åren 2015-201
11.  Av styrelsen eller föreningsmedlem väckta förslag.
12.  Styrelsens förslag till ändring av stadgarnas § 1 (se bif.)
13.  Val av:  
I)                   Ordförande samt styrelse i övrigt liksom ersättare
II)                revisor samt ersättare
III)              valberedning 2 personer (om möjligt en person från varje ätt)
14.  Övriga frågor 
15.  Mötets avslutning
 
Eventuella väckta förslag av föreningsmedlem skall vara styrelsen tillhanda senast
1 september 2018.
 
Frånvarande medlem kan genom fullmakt överlåta sin rösträtt på närvarande medlem.
Ingen får dock utöva rösträtt för fler än två frånvarande medlemmar.
 
Välkomna
Styrelsen

Styrelsens förslag på stadgeändring
Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter.
 
Åkerhielmska släktföreningen registrerar följande uppgifter för att kunna föra ett släktregister:
1.            Namn och ättetillhörighet (M = Margrethelund eller B = Blombacka)
2.            Postadress
3.            e-post adress
4.            födelsedata
 
Om en verksamhets ändamål är, tillsammans med andra ändamål, att föra släktregister, är verksam-heten/släktföreningen inte skyldig att följa GDPR-förordningens hela omfattande regelverk. Medlemskapet innebär i sig att man accepterar att ett släktregister har upprättats för att styrelsen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Det är en vital nödvändighet för styrelsen att kunna föra ett släktregister.
 
Således föreslår styrelsen för Åkerhielmska släktföreningen att släktmötet år 2018 godkänner ett tillägg till
§ 1 i stadgarna enligt nedan textförslag.
 
Nuvarande lydelse
                                                                § 1.
 
Föreningens ändamål är att stärka släktbanden och känslan av gemensam härstamning samt bevara sambandet med och inom och utom landet bosatta släktmedlemmar liksom utföra och stödja forskning och information om släktens historia.
 Föreningen kallar sina medlemmar till släktmöten vart tredje år.
 Föreningen skall dessutom kunna bereda behövande släktmedlemmar ekonomiskt stöd.


 Ny lydelse/tillägg
                                                                § 1.
 
Föreningens ändamål är att stärka släktbanden och känslan av gemensam härstamning samt bevara sambandet med och inom och utom landet bosatta släktmedlemmar, att föra släktregister liksom utföra och stödja forskning och information om släktens historia.
 Föreningen kallar sina medlemmar till släktmöten vart tredje år.
 Föreningen skall dessutom kunna bereda behövande släktmedlemmar ekonomiskt stöd.
 
 
”att föra släktregister” läggs till i stadgarna efter ”inom och utom landet bosatta släktmedlemmar”,
enigt styrelsens förslag till nytt tillägg.
 
I övrigt föreslås ingen ändring i texten eller i föreningens ändamål.